Havi tanuló/nyugdíjas bérlet

havi_tanulo
havi_nyugdijas

Érvényes a tárgyhó első napján 0 órától a következő hónap 5-én 24 óráig korlátlan számú utazásra a BIOKOM helyi buszvonalain. A bérlet csak érvényes igazolvánnyal (tanuló igazolvány, diákigazolvány, Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány, nyugdíjas igazolvány) együtt használható, melynek sorszámát első utazás megkezdése előtt tintával, olvashatóan, javítás nélkül be kell írni a bérletszelvény megfelelő rovatába. A megvásárlás után külön már nem kell érvényesíteni. A bérletet (ha szükséges Tüke Kártyát is) ellenőrzéskor fel kell mutatni, és az ellenőrzést végző személy kérésére át kell adni.

Tanuló bérlet váltására jogosult:

 • a 6 éven felüli óvodás;
 • a gyermek 6-14 éves kor között;
 • a nappali és esti tagozatos tanuló középiskola végéig;
 • a nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanuló;
 • a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó nappali és esti tagozatos tanuló, hallgató.

(A levelező, vagy távoktatás képzésben részt vevő tanulók kedvezményes tanuló bérlet vásárlására a helyi közlekedésben nem jogosultak.)

A kedvezményes (tanuló) bérlettel való utazás jogosultságának igazolásához szükséges okiratok:
A szolgáltató által - az óvoda igazolása alapján - kiállított arcképes bérletigazolvány (tanuló igazolvány), diákigazolvány, „Magyar igazolvány”, illetve a „Magyar hozzátartozói igazolvány” e célra rendszeresített melléklete. Tanuló bérletekre a diákigazolványon vagy az iskola által az igazolványrendelet melléklete szerint, diákigazolvány helyett kiadott igazoláson szereplő oktatási azonosítót kell ráírni. Akinek a diákigazolványán nincs oktatási azonosító, az a diákigazolványa számát kell, hogy feltüntesse a bérletszelvényen. A változás miatt nem kell kicserélni azokat a bérletszelvényeket, amelyeken a tanuló érvényes diákigazolványának sorszáma vagy érvényes igazolásának sorszáma szerepel, hanem azok a jogosultság fennállása alatt továbbra is használhatók. Az igazolás 14. életévét betöltött személy esetében csak személyi azonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes. Egy bérletszelvényen egyszerre csak egy érvényes bérletigazolvány vagy egyéb igazolvány, igazolás száma tüntethető fel.

Nyugdíjas bérlet vásárlására jogosult:

 • a saját jogú nyugellátásban (1997. évi LXXX. Törvény 4. §-ának f) pontja), munkaképtelenségi járadékban, növelt összegű öregségi járadékban, növelt összegű munkaképtelenségi járadékban részesülő személy (a továbbiakban együtt: saját jogú nyugdíjas), valamint a hozzátartozói nyugellátásban, özvegyi járadékban, növelt összegű özvegyi járadékban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy;
 • a saját jogú nyugdíjas személynek az öregségi nyugdíjkorhatárt (1997. Évi LXXXI. Törvény II. fejezete) betöltött házastársa, élettársa, ha a jogosultságot a nyugdíjas, illetve rokkantsági járadékos igazolványának, igazolásának és a házastárs, élettárs személyazonosító igazolványának felmutatásával igazolja;
 • a külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban;
 • a nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy;
 • a gyám és gyámolt személy, valamint gondnok és gondnokolt személy;
 • a helyi önkormányzat által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesülő, ha munkaviszonyban nem áll;
 • a rokkantsági járadékos.

A bérletigazolvány érvényességi ideje mindenkor a bemutatott igazolás függvénye.

A kedvezményes (nyugdíjas) bérlettel való utazás jogosultságának igazolásához szükséges okiratok:
A nyugdíjat, illetve a járadékot folyósító szerv által kiadott igazolvány, igazolás, az illetékes jegyző igazolása.

© BIOKOM Nonprofit Kft.

Betöltés...

kezdooldal